Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wstęp ................................................................................................................................  9

Część I

REGULACJE PODSTAWOWE – ODNOSZĄCE SIĘ DO ORGANIZACJI I PORZĄDKU PRACY

Rozdział 1

Regulamin organizacyjny jako podstawa funkcjonowania firmy ........................................  21

 1. Hierarchia i struktura aktów prawnych w organizacji .......................................................... 21
 2. Zawartość i zakres oddziaływania regulaminu organizacyjnego ............................................ 24
 3. Zasady budowy regulaminu organizacyjnego dostosowanego do specyfiki firmy .................... 27
 4. Przykłady regulaminów organizacyjnych dla przedsiębiorstw różnego typu i różnej wielkości . 30

Rozdział 2

Regulamin pracy – „konstytucja” dla pracowników ..........................................................  84

 1. Regulamin pracy w hierarchii aktów prawnych zakładu pracy .............................................. 84
 2. Zasady tworzenia i zmiany regulaminów pracy .................................................................. 85
 3. Kluczowe elementy w regulaminie pracy .......................................................................... 88

Rozdział 3

Regulacje dotyczące wynagrodzeń ...................................................................................  122

 1. Systemy wynagradzania – regulowanie obszaru wynagrodzeń w organizacji ........................ 122
 2. Regulamin wynagradzania – ustalenie warunków wynagradzania za pracę ........................... 129
 3. Regulaminy wynagradzania a układy zbiorowe – podobieństwa i różnice ............................ 132
 4. Przykład regulaminu wynagradzania ............................................................................... 137
 5. Regulaminy premiowania i regulacje odnoszące się do motywacji płacowej i pozapłacowej ... 147
 6. Regulacje dotyczące motywacji pozapłacowej – zasady dostępu do bonusów i świadczeń ...... 161
 7. Błędy w stosowaniu regulacji odnoszących się do wynagradzania ....................................... 177
 8. Jak przygotować dobre zasady premiowania – wytyczne ................................................... 182
 9. Przykłady rozwiązań – regulaminy premiowania i system motywacji .................................. 190

Część II

POZOSTAŁE REGULACJE ZWIĄZANE Z OBSZAREM KADROWYM/HR

Rozdział 4

Pozyskiwanie pracowników, oceny, szkolenia jako obszary regulowane ............................  229

 1. Rekrutacja pracowników – obszar regulowany ................................................................. 229
 2. Zatrudnianie i adaptacja – optymalne postępowanie i procedura ......................................... 279
 3. Normowanie procesu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie ..................................... 300
 4. System szkoleń – regulaminy i procedury – zasady ogólne ................................................. 317
 5. Regulacje socjalne – specyficzny rodzaj zakładowych przepisów ........................................ 348
 6. Procedury związane ze zwolnieniami pracowników .......................................................... 366

Rozdział 5

Zarządzanie różnorodnością, compliance, etyka, dokumenty dotyczące relacji społecznych  381

 1. Zarządzanie różnorodnością i zarządzanie wiekiem w organizacji ....................................... 381
 2. Nowe podejście do rozwiązań compliance w organizacjach – powiązanie z HR .................... 389
 3. Procedury i regulacje związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz mobbingowi .......... 432
 4. Przykłady regulacji dotyczących relacji pracowniczych ..................................................... 460

Część III

POZOSTAŁE REGULACJE I PROCEDURY

Rozdział 6

Job-sharing oraz zarządzanie projektami ........................................................................  473

 1. Zasady i procedura job-sharingu .................................................................................... 473
 2. Procedura związana z realizacją projektów (zarządzanie projektami) ................................... 479

Rozdział 7

Inne regulacje ................................................................................................................  490

 1. Dokumenty o charakterze strategicznym w firmie – miejsce w systemie norm organizacji ..... 490
 2. Procedury związane z użytkowaniem samochodów służbowych ......................................... 503